Temas

Despedíronme por WhatsApp. É iso posible?

21/01/2022 · Dereito laboral

O certo é que a xeralización entre a poboación do uso de aplicacións móbiles e redes sociais leva inevitablemente a que as novas tecnoloxías incidan directamente na relación laboral e nas comunicacións entre traballadores e empresas e viceversa.

De feito, as conversacións mantidas por WhatsApp e outras redes sociais son agora o pan de cada día como proba documental nos nosos tribunais. Tanto é así que o noso Tribunal Supremo recoñeceu incluso recentemente o correo electrónico como proba documental adecuada para a revisión fáctica casacional. É dicir, constitúen probas hábiles para fundamentar a revisión dos feitos no marco dun recurso de casación ante o Tribunal Supremo.

En efecto, o propio Alto Tribunal fundamenta na súa sentenza que " os avances tecnolóxicos fixeron que moitos documentos se materializaran e fosen presentados ante os tribunais a través de novos medios electrónicos, o que non debe excluír o seu carácter de proba documental, coas adaptacións necesarias (por exemplo, no que se refire á proba de autenticación). Se non se postula un concepto amplo de proba documental, chegará un momento no que a revisión fáctica quedará baleira de contido se se limita a documentos escritos, cuxo uso sería escaso ”.

Pero, este razoamento é aplicable ao proceso laboral no sentido de entender que unha mensaxe de WhatsApp constitúe un medio hábil para documentar o despedimento?

A resposta é NON.

Aínda que a realidade social evolucionou enormemente, a nosa normativa laboral aínda non se adaptou a todos estes avances. En efecto, a lexislación laboral segue tendo un marcado carácter formalista neste sentido. Tanto é así que o Estatuto dos Traballadores regula nos seus artigos 53 e 55 cales son os requisitos formais para que a empresa poida extinguir un contrato de traballo.

Neste marco, un dos requisitos fundamentais para que o despedimento se considere procedente é a súa comunicación ao traballador por escrito, pero non de calquera xeito, senón a través do que coñecemos como carta de despedimento . Xa sexa entregándose esta persoalmente ao traballador ou ben mediante o envío dun burofax con acuse de recibo que lle permita á empresa dispoñer do xustificante de recepción por parte do traballador e a súa data.

Ademais, na carta de despedimento deberá constar a causa do despido e os feitos que o motivan.

 

conclusión

Aínda que é posible realizar comunicacións a través de WhatsApp ou outras redes sociais entre o traballador e a empresa e viceversa e que estas sexan totalmente válidas para achegar no xulgado como proba documental, non ocorre o mesmo para documentar unha comunicación de despedimento.

A comunicación do despedimento deberá realizarse sempre por escrito mediante carta e de forma que quede constancia fidedigna da súa recepción por parte do traballador .

En caso contrario, o despedimento sería declarado improcedente en todo caso (coas consecuencias legais inherentes a dita declaración: opción entre a reincorporación ou o pagamento da indemnización) por incumprir os requisitos formais para proceder á extinción do contrato de traballo, tal e como foron sostendo os nosos xulgados e tribunais.

 

Espero que esta publicación fose do teu interese. Se tes algunha dúbida, podes deixala nos comentarios ou poñerte en contacto comigo:

  • A través do formulario de contacto da páxina web.
  • No meu WhatsApp: 656283486
  • No meu correo electrónico: info@lorenafernandezboullonabogada.es

 

Compárteo!