Temas

Como regularizar a miña situación en España sen ter que regresar ao meu país de orixe?

09/02/2022 · Dereito de Estranxeiría

Existen moitas formas diferentes de obter o permiso de residencia en España, pero non todas se poden solicitar estando xa en territorio español de forma irregular.

Non obstante, se xa estás en territorio español e non queres ou non podes regresar ao teu país de orixe, por calquera motivo, e solicitar desde alí a túa residencia, podes facelo en territorio español, aínda que te atopes en situación irregular, por algunha das vías que vos vou explicar.

 

1. RESIDENCIA POR ARRAIGO SOCIAL

Esta é quizais a forma máis común e habitual de obter o permiso de residencia en España, porque se pode solicitar precisamente estando xa en territorio español, tanto se nunca tiveches a residencia legal, como se a tiveches e a perdeches por calquera motivo.

Os principais requisitos para a concesión desta autorización de residencia son os seguintes:

  • Acreditación de permanencia en España durante un período mínimo de 3 anos . O máis habitual é acreditar esta permanencia mediante o certificado de empadroamento, non obstante, é posible acreditalo achegando outros medios de proba no caso de non estar empadroado.

 

  • Demostrar que tes medios económicos. O máis habitual é facelo a través dun contrato de traballo (o que se coñece como oferta de emprego ou compromiso de contratación, xa que non será ata o momento en que che concedan a residencia cando te poderán contratar efectivamente e darte de alta na Seguridade Social). No caso de que non teñas un empresario que che queira facer un contrato de traballo, sería posible solicitar o arraigo social sen contrato, xa sexa acreditando que tes recursos económicos propios ou que vas realizar un actividade laboral por conta propia.

 

  • Carecer de antecedentes penais en España e nos anteriores países de residencia por delitos existentes no ordenamento xurídico español.

 

  • Ter vínculos familiares (cónxuxe ou parella de feito rexistrada, ascendentes ou descendentes en primeiro grao e liña recta) con outros estranxeiros residentes ou con españois, ou presentar informe que acredite a túa integración social expedido pola Comunidade Autónoma ou Concello en cuxo territorio tes a túa residencia habitual.

 

2. SOLICITUDE DE ASILO

O dereito de asilo é o outorgado por España aos nacionais non comunitarios ou apátridas que estean recoñecidos como refuxiados.

Quen ten a condición de refuxiado?

Considéranse refuxiados todas aquelas persoas que, por temores fundados de ser perseguidas por razóns de raza, relixión, nacionalidade, opinión política, pertenza a un determinado grupo social, xénero ou orientación sexual, se atopan fóra do país da súa nacionalidade. e non poden ou, por estes medos, non queren valerse da protección que lle ofrece o seu país; ou ao apátrida que se atope na situación anteriormente descrita, sempre que non concorra nel ningunha das causas de exclusión, denegación ou revogación.

Respecto a este tipo de autorizacións, hai que aclarar que é bastante complexo a súa concesión e é necesario estudar detidamente cada caso concreto para valorar a viabilidade desta solicitude ou a conveniencia de solicitar outro tipo de autorización de residencia por outro medio.

 

3. SOLICITUDE DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS HUMANITARIAS

Naqueles casos nos que a solicitude de asilo sexa denegada ou directamente non admitida a trámite, pódese solicitar a coñecida como residencia temporal de protección internacional por motivos humanitarios.

Este tipo de autorización concédese a aquelas persoas que se atopen en risco real de vulnerabilidade por conflitos ou disturbios graves de carácter político, étnico ou relixioso . Todo isto partindo de que se unha persoa nesta situación volvese ao seu país de orixe, non vería respectado o goce dos dereitos inherentes á persoa.

Como no caso da solicitude de asilo, a concesión deste tipo de autorizacións é complicada xa que deben existir circunstancias excepcionais concretas e debidamente acreditadas.

 

4. PERMISO DE RESIDENCIA POR MATRIMONIO OU PARELLA DE FEITO CON CIDADÁN COMUNITARIO

Esta vía, xunto co arraigo social, é unha das máis sinxelas para poder regularizar a túa situación en España, tamén cunha gran vantaxe: a vixencia da autorización de residencia será de 5 anos, fronte á da autorización de residencia de arraigo social que unicamente sería por un ano.

Polo tanto, se tes parella española, ou doutro país da Unión Europea residente en España, unha forma rápida e sinxela de obter un permiso de residencia é facelo mediante o matrimonio ou a constitución de parella de feito.

Unha vez celebrado o matrimonio ou inscrita a parella de feito, o cónxuxe estranxeiro adquire a condición de familiar de cidadán comunitario, polo que terá dereito a residir e traballar mediante o que se denomina tarxeta comunitaria.

 

Estas son só algunhas das formas máis habituais de obter un permiso de residencia en España estando en situación irregular, non obstante, hai moitas outras que poden ser máis adecuadas á túa situación particular. Por iso, se tes algunha dúbida e necesitas que te axudemos a regularizar a túa situación en España, non dubides en contactar connosco, solicitando cita previa por chamada telefónica ou WhatsApp no 656283486, ou enviando un correo electrónico a info@lorenafernandezboullonabogada.es

Compárteo!